>

2021. október 8., péntek

Norvég jóllét

2021. október 7-én a Norvég Királyság Nagykövetségen voltam az Egyenlítő Alapítvány jóvoltából, ettünk-ittunk-jótmulattunk, aztán volt mindenféle skandináv fontosságokkal beszélgetés, majd pedig részt vettem egy kerekasztal-beszélgetésen, amin Balázsy Pannával, Csisztu Zsuzsával és Vincze Ottóval beszélgettünk családról és emancipációról.

Előtte azonban Trine Skymoen nagykövet asszony tartott egy beszéded, amit az ő, illetőleg a kulturális és kereskedelmi ügyek programfelelőse, Petke Emese jóvoltából osztok itt meg.

A beszéd angolul hangzott el, ez itt a kiváló és meglepően jó deepL fordítóprogram segítségével elkészített fordítás, de lent, kisebb betűkkel ott lesz az eredeti szöveg is.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Nagy örömömre szolgál, hogy üdvözölhetem önöket az otthonomban a Nordic Gender Talks sorozat második rendezvényén, amely a családról és a karrierről szól.

Különösen örülök, hogy ma ennyi férfit, ennyi apát köszönthetek, mert szükségünk van önökre, amikor olyan témákról beszélgetünk, amelyek mindannyiunkat érintenek.

Néhányan önök közül talán elég idősek ahhoz, hogy emlékezzenek azokra az időkre, amikor azt mondták, hogy "a nőknek tudniuk kell, hol a helyük".

Nos, valóban igen - a nőknek tudniuk kell a helyüket. Mert egy nő helye a laboratóriumban, a vállalkozói szférában, a vezetői székben, a vezetésben van.

Egy nő helye, egy anya helye mindenhol ott van. És ugyanez vonatkozik a férfiakra és az apákra is.

Mindkét szülőnek egyenlő esélyekkel és választási lehetőségekkel kell rendelkeznie. Dolgozni, karriert építeni és gondoskodni a családról. Ez a gyerekeknek is jót tesz, és mindenki nyer.

A skandináv országok nagyvonalú jóléti államunkról és rugalmas ellátórendszerünkről ismertek. 1993-ban Norvégia volt az első ország, amely bevezette az apák kvótáját a szülői szabadságban. Most mind az anya, mind az apa 15 hetet tölthet kizárólagosan a gyermekkel. A szülői szabadság harmadik része egy közös időszak, amelyet tetszés szerint meg lehet osztani.

Az apák 71%-a él már az apasági szabadság kvótájával.

Ez a juttatás, kiegészítve a megfizethető óvodával és a jó iskola utáni programokkal lehetővé teszi mindkét szülő számára, hogy megtartsa karrierjét és részt vegyen a család mindennapi életében.

Nem mondom, hogy ez könnyű. De a norvég tapasztalatok azt mutatják, hogy a kormányok sokféleképpen tudnak hatékony intézkedéseket és jogi védelmet biztosítani a szülők kiegyensúlyozott családi életének elősegítésére.

Ami nemcsak a családnak, hanem a társadalomnak is jó, mert a modern, versenyképes gazdaságnak szüksége van a legjobb fejekre és kezekre, nemtől függetlenül.

Sokan azt gondolják, hogy Norvégia azért gazdag, mert szerencsénk volt az olajhoz és a gázhoz, de valójában a női munkaerő által megtermelt vagyon nagyobb, mint az olajiparé.

Mostantól várom, hogy tanulhassak az önök tapasztalataiból és szakértelméből.

De mielőtt befejezném, hadd térjek vissza az apákhoz, és hadd osszam meg önökkel egy személyes példát az állami szektorból.

A Külügyminisztériumunkban hagyomány volt, hogy a karrierépítéshez hosszú órákat kellett dolgozni. A végső cél az volt, hogy bekerüljünk abba a csoportba, amelyik a miniszterrel együtt nézi az esti híradót az irodájában.

Ez természetesen sok nőt kizárt. Aztán jött egy új miniszter. Azt mondta: "Szívesen látlak benneteket az irodámban a híreket nézni, de én nem leszek ott, mert otthon leszek a családommal".

Micsoda erőteljes jelzés a minisztériumban dolgozó férfiaknak és nőknek.

És a miniszter, aki a család és a karrier között egyensúlyozott? Néhány nap múlva ő lesz Norvégia új miniszterelnöke.

Köszönöm a figyelmüket.

És akkor most mindez eredetiben, angolul.Dear ladies and gentlemen,

It is a great pleasure to welcome you to my home for this second event of the Nordic Gender Talks Series about Family and Career.

I am especially happy to greet so many men, so many fathers, today, because we need you when we are talking about topics that apply to all of us.

Some of you might be old enough to remember the days when it was said that “women should know their place”.

Well, indeed yes – women should know their place. Because a woman’s place is in the lab, in entrepreneurship, in the driver’s seat, in leadership.

A woman’s place, a mother’s place is everywhere. And the same goes for men and fathers. Both parents should have equal opportunities and possibilities to choose. To work, build a career and take care of the family. It is good for the children as well and everyone wins.

The Nordic countries are known for our generous welfare state and flexible benefits system. In 1993 Norway became the first ever country to introduce a father’s quota in the parental leave. Now both the mother and the father have their exclusive 15 weeks with the child. A third part of the parental leave is a joint period that can be shared as desired.

71 percent of the fathers now make use of the paternity leave quota.

This benefit, complemented with an affordable kindergarden and good after-school programmes enable both parents to keep their careers and take part in the daily life of the family.

I am not saying that this is easy. But the Norwegian experience is that there are many ways that governments can provide effective measures and legal protection to help parents have a balanced family life.

Which is good not only for the family but also for the society because a modern, competitive economy needs the best heads and hands, regardless of gender.

Many think that Norway is rich because we were lucky to find oil and gas, but in fact the wealth generated by the female workforce is greater than that of the oil industry.

I now look forward to learning from your experience and expertise.

But before I conclude, let me go back to the fathers and share with you a personal example from the state sector.

In our Ministry of Foreign Affairs it was a tradition that you had to work long hours to build a career. The ultimate goal was to be part of the group that would watch the Evening News together with the Minister in his office.

This excluded many women of course. Then came a new Minister. He said “You are welcome to watch the news in my office, but I will not be there, because I will be at home with my family”.

What a powerful signal to the men and the women in the Ministry.

And the Minister who was balancing family and career? In a few days he will be the new Prime Minister of Norway.

Thank you for your attention.Bejegyzések a témában

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése

Üzemeltető: Blogger.